ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 9c ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการบดี

วิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 2)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 2)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 2)
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
วันที่ 15 - 17 พ.ค. 2562 ณโรงแรมโคโค่ วิว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ จ.สระแก้ว

First678911131415Last