ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์
Thanisorn Siriratunyu

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 9c ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการบดี

วิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม   

                   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัส หนูทอง รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจการพิเศษ

                   2. นายสิทธิพัทธ์ ไหลท่วมทวีกุล (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานนำเทคโนโลยีผลิตสื่อวีดิทัศน์ในโทรศัพท์มือถือมาใช้ในการทำงาน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือโครงการต่างๆที่ทางหน่วยงานได้ดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจมากขึ้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้จัดทำนำเสนอได้รวดเร็วและครบถ้วน

Previous Article โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"
Next Article ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3
Print
1449