ข่าวทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"
Thanisorn Siriratunyu

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของงานการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานที่มีเป้าหมายชัดเจน เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นทั้งในภาคชุมชนและภาคมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการเรียนรู้เครื่องมือการนำเสนอใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้กับการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป

วิทยากรการอบรมการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (SROI) โดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ จาก Social value Thailand

และการอบรมการจัดการระบบความคิด Visual Thinking โดย คุณภาวิณี เจือติระรักษ์

Previous Article อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 3
Next Article โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์
Print
1651