ข่าวทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 3
Thanisorn Siriratunyu

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3

เพื่อให้ความรู้และเข้าใจ แก่หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการฯ ในการป้อนข้อมูลโครงการฯ ผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

บรรยายวิธีการป้อนข้อมูลโดยวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ และให้ข้อมูลตอบข้อซักถามเพิ่มเติมโดยบุคลากรของส่วนกิจการเพื่อสังคม

Previous Article โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 2)
Next Article โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"
Print
1287