รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์

Vice President for Planning and Social Strategy
Assoc. Prof. Dr. Cholvit Jearajit

cholvit@g.swu.ac.th

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์

  Assistant to the President for Planning and Social Strategy
Assoc. Prof. Dr. Sorasun Rungsiyanonte, D.D.S.

sorasun@g.swu.ac.th

 

 

 

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

Assistant to the President for Planning and Social Strategy
Asst. Prof. Chaiwatchara Promjittiphong

chaiwatchara@g.swu.ac.th

ผู้อำนวยการส่วนกิจการเพื่อสังคม
  นางสมจิตต์ แก้วกัน

  Director, Social Services Office
  Mrs.Somchit Kaewkan

ติดต่อ : 11396

somchit@g.swu.ac.th 

 

 

 

 

 

หัวหน้างาน  : นายอธิมาตร  อินทรสิทธิ์ นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ : 15058   athimart@g.swu.ac.th

1. นายอรรถพล  ขุนรัตน์ : นักวิชาการเงินและบัญชี   ติดต่อ : 15058   attaphon@g.swu.ac.th

2. นางสาวณัฐสุดา ปลอดโปร่ง : นักทรัพยากรบุคลากร   ติดต่อ : 15669   natsuda@g.swu.ac.th

3. นางสาวจิราพร บุรีแก้ว : นักจัดการงานทั่วไป   ติดต่อ : 15925   chiraporn@g.swu.ac.th

4. นายเชษฐา  คล้ายไพฑูรย์ : นักวิชาการพัสดุ   ติดต่อ : 15058   chetthak@g.swu.ac.th

5. นางสาวกานดา ฟึสันเทียะ : นักจัดการงานทั่วไป   ติดต่อ : 15925   kandafi@g.swu.ac.th

6. นางสาวขนิษฐา  จันโทกุล : นักวิชาการเงินและบัญชี   ติดต่อ : 11397   khanitta@g.swu.ac.th

 

หัวหน้างาน : นางสาวสิริพัฒน์  ชลคีรี นักจัดการงานทั่วไป
ติดต่อ : 11399   siripatc@g.swu.ac.th

1. นายประพัฒน์  ดวงเพ็ชร : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ติดต่อ : 15925   prapat@g.swu.ac.th

2. นางสาวสุรีรัตน์  หลีมานัน : นักจัดการงานทั่วไป   ติดต่อ : 15917, 15928   sureeratle@g.swu.ac.th

3. นางสาวสุชาดา  เพ็ชรขาวเขียว : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ติดต่อ : 15925   suchadape@g.swu.ac.th

4. นางสาวอารีรัตน์  ลาวน้อย : นักจัดการงานทั่วไป   ติดต่อ : 15917, 15928   areeratl@g.swu.ac.th

5. นางสาวสุมณกาญจน์  ชินฮาด : นักวิชาการศึกษา   ติดต่อ : 15669  sumonnakan@g.swu.ac.th

6. นางสาวภาวิณี  เขมา : นักจัดการงานทั่วไป   ติดต่อ : 15925   pavinee@g.swu.ac.th

7. นายธนิสร  ศิริรธัญญู : นักจัดการงานทั่วไป   ติดต่อ : 15925   thanisorns@g.swu.ac.th

หัวหน้างาน : นางสาวสุพิชชา  บุญชู นักจัดการงานทั่วไป
ติดต่อ : 15917, 15928   supittcha@g.swu.ac.th

1. นายธิติวัฒน์  มากแสง : นักพัฒนาชุมชน   ติดต่อ : 15917, 15928   J.maksang@gmail.com

2. นางสาวปาริชาติ  ธูปขุนทด : นักจัดการงานทั่วไป   ติดต่อ : 15917, 15928   nuckkung182528@gmail.com

3. นายไชยวัฒน์  พัฒโนทัย : นักพัฒนาชุมชน   ติดต่อ : 15917, 15928   chaiwatp@g.swu.ac.th

4. นางสาววัชรากรณ์  ถมจอหอ : นักพัฒนาชุมชน   ติดต่อ : 15917, 15928   watcharakorn@g.swu.ac.th

5. นางสาวอุมาพร  แสนคำภา : นักพัฒนาชุมชน   ติดต่อ : 15917, 15928   umapornsa@g.swu.ac.th

6. นางสาวมนธีรา บุญชากร นักพัฒนาชุมชน   ติดต่อ : 15917, 15928   dearlynan19@gmail.com

7. นางสาวนภัค แสงสว่านักพัฒนาชุมชน   ติดต่อ : 15917, 15928   naphak@swu.ac.th

8. นายสิทธิโชค  ชูบาล : นักจัดการงานทั่วไป   ติดต่อ : 15917, 15928   sittichok@g.swu.ac.th

9. นายกิตติศักดิ์ ไชยฉิมพลี นักพัฒนาชุมชน   ติดต่อ : 15917, 15928   kittisuk@g.swu.ac.th