ข่าวทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 2)
Thanisorn Siriratunyu

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 2)

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 2)
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวชี้วัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
วันที่ 15 - 17 พ.ค. 2562 ณโรงแรมโคโค่ วิว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ดำเนินโครงการโดยนางสาวสิริพัฒน์ ชลคีรี หัวหน้าโครงการ

นำทีมวิทยากร โดย ดร.ปิยะพงษ์ คล้ายคลึง จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดโครงการภาพมหาวิทยาลัยและรายโครงการ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2
Next Article อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 3
Print
2253