ข่าวทั้งหมด

ประกาศเปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัคร นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2  (ประมาณ 150-200 คน) ณ จังหวัดสระแก้ว  : วันพุธที่ 12  – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2562 ณ อ.นาแห้ว จ.เลย

และขอแจ้งรายชื่อสำรองผู้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 2

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน" ครั้งที่ 2

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการในระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้และเข้าใจ แก่หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานโครงการฯ ในการป้อนข้อมูลโครงการฯ ผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ใน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ขอเชิญชมนิทรรศการ "การเดินทางแห่งศรีนครินทรวิโรฒ : มศว รับใช้สังคม"

ขอเชิญชมนิทรรศการ "การเดินทางแห่งศรีนครินทรวิโรฒ : มศว รับใช้สังคม"

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชมนิทรรศการ "การเดินทางแห่งศรีนครินทรวิโรฒ : มศว รับใช้สังคม" ในส่วนจัดแสดงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เนื้อหานิทรรศการเกี่ยวกับตัวอย่างโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และส่วนจัดแสดงการเดินทางของศรีนครินทริวโรฒ "เติบใหญ่เพื่อเป็นผู้ให้แก่สังคม" ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชวนนิสิต ปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 รุ่น ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคมสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม

First7891012141516Last