ข่าวทั้งหมด

โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจีน นำคณะนักดนตรีและนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากเมืองหางโจวมาจัดแสดง ในโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี เวลา 17.00น. เป็นต้นไป

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสมิทธิภาพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 22-24 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 500 คน

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะนักอำนวย (Facilitator) ปี 2561 วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา (NAVELA) จังหวัดราชบุรี  จำนวน 30 คน

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”

22 มกราคม 2561 มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลหนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ประธานโครงการ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย เพื่อเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้

123468910Last