ข่าวทั้งหมด

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”
Rasa Prasertsri

มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”

[มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”] 22 มกราคม 2561 มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว : ระยะที่ 1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลหนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ประธานโครงการ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตำบลหนองหมากฝ้าย เพื่อเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปี 2561 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ "สังคม ผู้สูงอายุ" อย่างเต็มรูปแบบ คือจะมี ผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ของประชากร ทั้งประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย โดยประชาชนจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด

สำหรับตัวผู้สูงอายุเอง ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกด้าน และเพื่อสนับสนุนสร้างความพร้อมให้เหล่า สว.ทั้งหลาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของ มศว จึงได้ดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมากฝ้าย จังหวัดสระแก้ว จัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ” ขึ้นในตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า” เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้พวกเขาช่วยเหลือตนเอง สังคม มีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตัวเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กันและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชนให้ดำรงอยู่สืบไป  โดยในปีแรกนี้ ได้ใช้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมากฝ้าย เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมในปีแรกนี้จำนวน 50 คน โดยใช้วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และวิทยากรจากหน่วยงานรวมถึงบุคคลในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว ในการเป็นต้นแบบในการขยายไปยังพื้นที่โดยรอบต่อไป

Previous Article ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์ 5 ชนิด
Next Article ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม
Print
2948