ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม

ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะนักอำนวย (Facilitator) ปี 2561 วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา (NAVELA) จังหวัดราชบุรี  จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้มีทักษะในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานที่แท้จริงของชุมชน

                   ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงขอเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะนักอำนวย (Facilitator) ปี 2561 ในวันดังกล่าว

                   ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  /Portals/44/Facilitator61.pdf   และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

Previous Article มศว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย ในชื่อ “โรงเรียนหมากฝ้ายวัยเก๋า”
Next Article ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
Print
640