ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงขอให้คณะกรรมการฯ หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงานโครงการฯ อย่างน้อย ๑ คน เข้าร่วมประชุม โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่

http://goo.gl/Cs7SWj  ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสมจิตต์ แก้วกัน โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๓๙๖ หรือ นางสาวจิราพร บุรีแก้ว โทรศัพท์หมายเลข ๑๕๐๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

Previous Article ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านบริการวิชาการแก่สังคม
Next Article วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
Print
580