ข่าวทั้งหมด

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

เมื่อวันที่ 29-31 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคมในประเทศ/นอกประเทศ

ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมทักษะด้านการบริการ (Service Mind) กิจกรรม : การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (บนสมาร์ทโฟน) เพื่อการประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 9c ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการบดี

วิทยากรผู้ให้ความรู้จากคณะวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Visual Thinking และการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม"

ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

123578910Last