ข่าวทั้งหมด

Thanisorn Siriratunyu

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคมในประเทศ/นอกประเทศ

ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
ณ รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้รวมทั้งทักษะในการทำงาน เพิ่มพูนประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าในด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ให้มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรภายในหน่วยงาน

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม นิสิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4
Next Article โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562
Print
1132