ข่าวทั้งหมด

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562
Thanisorn Siriratunyu

โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

เมื่อวันที่ 29-31 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี

โดยมีวัฒถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ส่วนขยายของมหาวิทยาลัย (อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่)

Previous Article โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม
Next Article การประชุม การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม
Print
1402