ข่าวทั้งหมด

การประชุม การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม
Thanisorn Siriratunyu

การประชุม การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม

การประชุม การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการปฏิบัติงาน

ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.

ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

เพื่อสามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงานมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Previous Article โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562
Next Article ประกาศรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
Print
1593