ข่าวทั้งหมด

Thanisorn Siriratunyu

ประกาศรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมเป็นประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา งานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตังแต่วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานและหนังสือเดินทางเข้าร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

ตามรายละเอียดที่แนบด้านล่าง

Previous Article การประชุม การกำหนด KPI ให้ตรงเป้าหมายการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม
Next Article การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562
Print
1471