ข่าวทั้งหมด

มศว เปิดตัวกิจกรรมโดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

มศว เปิดตัวกิจกรรมโดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม

19 เมษายน 2561 มศว จัดงานแถลงข่าว “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม เวลา 13.00 น. ณ หอดนตรีและการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองแสง, เขื่อนขุนด่านปราการชล และจังหวัดนครนายก จับมือจัดงาน “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” กิจกรรมโดนใจคนรักสุขภาพ ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 นี้!

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริหารจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน “ระยะที่3 ธนาคารกุ้งก้ามแดงและธนาคารต้นไม้” กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ระหว่างวันที่ 9-11เมษายน2561 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย ส่วนพัฒนากิจการเพื่อสังคม มศว ร่วมกับ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ " โดยมีคุณครูที่เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 50 ท่าน จาก 20 โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 สระแก้ว, สังกัด สพม. เขต 7 และสังกัดเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน

วันที่ 2 - 6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมได้จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาระบบชุดการสอนกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษา : อาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้า เพื่อให้ครูกลุ่มสาระงานอาชีพฯ โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว จำนวนกว่า 30 ท่าน นำไปสอนลูกศิษย์ระดับมัธยมศึกษา ในเทอมหน้าที่จะถึงนี้ เพื่อให้นักเรียนที่จบระดับมัธยมปลายที่ไม่มีทุนทรัพย์เรียนต่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนทัพยาพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา

26 - 27 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และทีมงาน จากสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา ให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆ ของเขตการศึกษาที่ 2 จังหวัดสระแก้ว โดยมีคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน จาก 25 โรงเรียน การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้มีผู้อำนวยการแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก หลังจากอบรมแล้วผู้เข้าร่วมสามารถสร้างเว็บไซด์ให้กับโรงเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางเว็บไซด์นี้อีกด้วย

First34568101112Last