ข่าวทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "
Rasa Prasertsri

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "

วันที่ 9 - 10 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ " โดยมีคุณครูที่เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 50 ท่าน จาก 20 โรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 สระแก้ว, สังกัด สพม. เขต 7 และสังกัดเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

Previous Article มศว ฝึกอาชีพการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อสร้างรายได้ให้นักเรียน
Next Article อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง
Print
2004