ข่าวทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง
Rasa Prasertsri

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

โครงการบริหารจัดการเกษตรผสมผสานกับการบริหารจัดการพื้นที่นาข้าวร่วมกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน “ระยะที่3 ธนาคารกุ้งก้ามแดงและธนาคารต้นไม้” กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนักวิจัยชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง ระหว่างวันที่ 9-11เมษายน2561 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดโดย ส่วนพัฒนากิจการเพื่อสังคม มศว ร่วมกับ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Previous Article อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ E - book เป็นฐานการเรียนรู้ "
Next Article มศว เปิดตัวกิจกรรมโดนใจนักวิ่ง “หนองแสง LIGHT & RUN 2018” ชมแสงริมเขื่อน วิ่งไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
Print
4000