ข่าวทั้งหมด

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน
Rasa Prasertsri

โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน ในวันที่ 15 -20 พ.ค. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาป่า เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล และเปิดประสบการณ์ให้กับนิสิตได้เรียนรู้วิถีชุมชน ชาวบ้าน และการทำงานเพื่อพัฒนาสังคม โดยจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กที่โรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นการให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ป่า โดยหวังผลว่าเยาวชนจะเป็นกระบอกเสียง เป็นพลังส่งถึง พ่อแม่ ผู้ปกครองในการมีจิตสำนึกในการอนุกรักษ์ป่า ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแห้ว เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม และมีกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน ซึ่งพื้นที่ปลูกป่านั้นเป็นพื้นที่ที่ได้ขอคืนจากชาวบ้านที่บุกรุกผืนป่า โดยมีส่วนราชการต่างๆ ชาวบ้าน นิสิต ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งหมด 2000 ต้น และได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโส ตำบลนาแห้ว เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

Previous Article ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
Next Article ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"
Print
2772