ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand: EnT) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5 (The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction) ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม โดยดูรายละเอียดออนไลน์ที่ http://www.engagementthailand.org ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 02-6495000 ต่อ 11399, 15669 หรือ E-mail : engagementthailand5@gmail.com

Previous Article ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม
Next Article โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน
Print
978