ข่าวทั้งหมด

ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"
Rasa Prasertsri

ประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ"

21 พ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย รศ. ดร. ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม คณะหัวหน้าโครงการด้านการศึกษาจาก ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ประถม), ร.ร. สาธิต มศว ประสานมิตร (มัธยม), ร.ร. สาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ และทีมงานส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมประชุม "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วด้วยพลังประชารัฐ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐด้านการศึกษาจ.สระแก้ว และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆในพื้นที่ เช่น สจล., ม.บูรพา, ม.วไลยอลงกรณ์ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 
ในการประชุมครั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้มีการนำเสนอเรื่องข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการศึกษาของจังหวัด และโมเดลการพัฒนา (SK Model) ในการศึกษาระดับสายสามัญ, สายวิชาชีพ, และการศึกษานอกระบบ และมศวได้นำเสนอผลการทำงานด้านการศึกษาของมศวในการพัฒนาการศึกษาจ.สระแก้ว 
จากการประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาร่วมกัน 2 ประเด็น
1. จะทำอย่างไรให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันได้
2. จะทำอย่างไรให้นร. และบุคลากรด้านการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ในการสอบมากกว่ามาตรฐานกลางของประเทศ และได้รับโอกาสเข้าถึงทางการศึกษา
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันทุกภาคส่วนในด้านการยกระดับการศึกษาจ.สระแก้ว และจัดทีมเฉพาะกิจในการทำงานเรื่องนี้ ร่วมกันทั้งภาคส่วนจ. รัฐ และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำงานเชิงรุกด้านการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

Previous Article โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1
Print
2737