ข่าวทั้งหมด

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4"
Rasa Prasertsri

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4"

วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 ส่วนกิจการเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4" และมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรชุมชน หลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และหลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 60 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 120 ท่าน จาก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่เป็นแพทย์แผนไทย มาให้ความรู้ในหัวข้อ "การตรวจ วิเคราะห์โครงสร้างร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก" หัวข้อ "เท้าบอกฺโรคด้วยกดจุดสะท้อนเท้า" และหัวข้อ "นวดไทยไร้ระบม" ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดกับอาชีพของตัวเองเป็นการพัฒนาอาชีพของตนเองเป็นอย่างมาก

Previous Article ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย
Next Article ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
Print
2672