ข่าวทั้งหมด

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย
Rasa Prasertsri

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนกิจการเพื่อสังคม โดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม ได้กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย โดยมี ผศ.ดร.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกุล และทีมวิจัยเป็นวิทยากรร่วมกับนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยนำเอางานวิจัยด้านเตาเผา ที่จดอนุสิทธิบัตร ของ มศว ร่วมกับนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ไปถ่ายทอดกระบวนการเผาให้กับชุมชน ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งพื้นที่นี้มีปัญหาเป็นอย่างมากเกี่ยวกับซังข้าวโพดเหลือทิ้งเป็นตันๆ และการซื้อถ่านใช้จากฝั่งลาว ประมาณสัปดาห์ละ 200 บาท / ครัวเรือ การอบรมครั้งนื้มีชาวบ้านเข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน จาก 7 หมู่บ้านทำให้ชุมชนมีถ่านใช้ในครัวเรือน และทำเป็นอาชีพเสริม จนกลายเป็นอาชีพหลักได้ โครงการนี้ทำให้ชุมชนลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นต่อไป และการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้มีนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเก็บข้อมูลในการทำวิจัยอีกด้วย

Previous Article ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561
Next Article ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4"
Print
2307