ข่าวทั้งหมด

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561
Rasa Prasertsri

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 3/2561

ส่วนกิจการเพื่อสังคม (สส.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคมเป็นประธาน วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Previous Article อบรมด้านทัศนศิลป์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนาแห้ววิทยา
Next Article ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปซังข้าวโพดเป็นถ่านและปุ๋ย
Print
1932