ข่าวทั้งหมด

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
Rasa Prasertsri

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดการประชุม แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เป็นประธาน ในการประชุมร่วมกับ คุณจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบองค์รวม ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ พื้นที่บ้านโต้นโมเดล อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานแบบองค์รวม ในรูปแบบของมหาวิทยาลัย และเอกชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และเพื่อเป็นโมเดลในการพัฒนาชุมชนด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน และสรุปกิจกรรมที่ 3 อบรมการจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก รวมถึงการสรุปผลการศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมของเกษตรกรตำบลหนองแสง ณ ช่องสาลิกาโมเดล จังหวัดลพบุรี

Previous Article ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดสัมมนาวิชาการภูมิปัญญาไทย หัวข้อ"การนวดไทย ปีที่ 4"
Next Article ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การถ่ายภาพนิ่งด้วยกล้องดิจิตอล
Print
1995