ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ตามที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่๒/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมใหญ่

ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงขอให้คณะกรรมการฯ หัวหน้าโครงการ ผู้ประสานงานโครงการฯ อย่างน้อย ๑ คน เข้าร่วมประชุม โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่

https://goo.gl/wEsSfp ภายในวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสมจิตต์ แก้วกัน โทรศัพท์หมายเลข ๑๑๓๙๖ หรือ นางสาวจิราพร บุรีแก้ว โทรศัพท์หมายเลข ๑๕๐๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

Previous Article มศว รักษ์คลองแสนแสบ
Next Article มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน
Print
735