ข่าวทั้งหมด

มศว รักษ์คลองแสนแสบ
Rasa Prasertsri

มศว รักษ์คลองแสนแสบ

24 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม พร้อมด้วย น.ส.อัญชนา บุญสุยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ มศว รักษ์คลองแสนแสบต้นแบบสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์คลองแสนแสบ โดยการรณรงค์เทน้ำจุลินทรีย์บำบัดน้ำและเทผงจุลินทรีย์บำบัดลงก้นคลองแสนแสบตั้งแต่ท่าเรือ มศว ประสานมิตร จนถึงท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยาคลองตัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์คลองแสนแสบของชาวบ้านในชุมชน อาจารย์ นิสิต และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เนื่องด้วย คลองแสนแสบเป็น 1 ใน 27 คลองของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคลองเก่าแก่ขุดขึ้นแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2380 เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำบางปะกงเข้าด้วยกัน ระยะแรกขุดเพื่อใช้ในการทำสงครามขนส่งยุทธภัณฑ์ ระยะต่อมาใช้ในการติดต่อค้าขายและการคมนาคม ปัจจุบันริมคลองแสนแสบทั้งสองฝั่งเป็นที่ตั้งของชุมชน หลากหลายรูปแบบ เช่น อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการทั่วไป อู่ซ่อมรถยนต์และสถานีบริการน้ำมัน และอื่นๆ โดยสถานที่ดังกล่าวจะปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลอง ส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมสภาพลง น้ำมีลักษณะเน่ามีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในคลอง และถ้าทุกหน่วยงานนิ่งเฉยสภาพน้ำในลำคลองคงมีคุณภาพเสื่อมลงไปเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนที่อยู่ริมคลองในโอกาสต่อไป

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสำนักงานเขตวัฒนาได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนในส่วนที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางน้ำในคลองแสนแสบให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยการปรับสภาพน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์ที่แหล่งน้ำธรรมชาติจะสามารถรองรับได้ โดยการร่วมกันลงเรือเพื่อใส่จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและบำบัดโคลนลงในคลองแสนแสบเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้มีคุณภาพดีในโอกาสต่อไป

Previous Article มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด
Next Article ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
Print
3355