ข่าวทั้งหมด

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด
Rasa Prasertsri

มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด

17 - 20 พ.ย. 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสาจากคณะพลศึกษา และคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ที่บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก และที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้ชุมชนได้ใช้ด้านการเกษตร และสัตว์ป่าได้อาศัยแหล่งน้ำในการดำรงชีพ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตในการรับใช้สังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ในโครงการฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน

แต่คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จักความหมายและคุณค่าของฝายชะลอน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ขาดแคลนแหล่งน้ำ ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน

ฝายชะลอน้ำ หรือ Check Dam คือสิ่งก่อสร้าง ที่ทำขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ำ โดยปกติมักจะกั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือ พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ำไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ

นอกจากนี้ยังนิยมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำที่แห้งและเสื่อมโทรม โดยมักจะสร้างในบริเวณร่องน้ำ เมื่อฝนตกฝายจะทำการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น อันจะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Previous Article โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Next Article มศว รักษ์คลองแสนแสบ
Print
2057