ข่าวทั้งหมด

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Rasa Prasertsri

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 9 – 14 พฤศจิกายน 2560 วัตถุประสงค์ การสร้างครูเครือข่ายของครูปฐมวัยในการร่วมมือกันจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  และเกิดองค์ความรู้และมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มครูเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จังหวัดน่าน โดยคัดเลือกผู้แทนครูจากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่านสังกัด สพป.น่าน เขต 1 และ เขต 2 จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรมจากวิยากรหลัก เครือข่าย มศว ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา และ อาจารย์ ดร.ณวรา สีที  ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมดำเนินการจัดการอบรม
ผลการประเมินภายหลังการอบรม ครูมีความพึงพอใจในระดับมาก และสามารถนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปใช้เกิดประโยชน์กับการจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนปฐมวัย ร้อยละ 98.50
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดน่าน  ให้สามารถจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทยแก่นักเรียนปฐมวัยได้
2. เพื่อสร้างเครือข่ายครูปฐมวัยในพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เพิ่มขึ้น
3.เพื่อสร้างองค์ความรู้และเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จังหวัดน่าน
สถานที่ดำเนินการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ เขต 2  จังหวัดน่าน

Previous Article ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article มศว นำนิสิตจิตอาสาสร้างฝายที่แม่สอด
Print
2453