ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น (50 ท่าน) ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.นาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่มีจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมได้มีกิจกรรมจิตอาสาและมีความตระหนักถึงความสำคัญของคำว่าจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้นมีความรู้ และความเข้าใจในส่วนของนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วย มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมมากยิ่งขึ้น

Previous Article พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม
Next Article โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Print
738