ข่าวทั้งหมด

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม
Rasa Prasertsri

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาสังคม ระหว่างบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดย นายวนัส ไต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และนายจักริน ไต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษกิจพอเพียงด้วยพลังชุมชน ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีนโยบายในเรื่องการให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ มีการบูรณาการร่วมกันในภาควิชาการ และภาคีภายในและภายนอก เน้นเรื่องการมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีแนวคิดเริ่มจากการระเบิดจากข้างใน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ส่งเสริมชาวบ้าน ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว
จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 จนปัจจุบันในการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบนั้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังนำไปสู่การฝึกให้นิสิตมีจิตอาสา เกิดงานวิจัย งานนวัตกรรม ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ และมีความสำคัญ มีส่วนในการพัฒนาและผลักดันให้การทำงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมประสบความสำเร็จ คือ การมีภาคีเครือข่ายที่ดีช่วยกันพัฒนาพื้นที่ ยกระดับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ขยาย ต่อยอดในอนาคต
ในวันที่ 10 มกราคา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานด้านบริการในพื้นที่ต้นแบบ “ช่องสาลิกาโมเดล” เป็นรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ณ ตำบลช่องสาลิกาอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้รับผิดชอบดูแลพื้นที่นี้ และวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้วที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับผิดชอบดูแล
          จากการศึกษาดูงานทำให้เกิดแนวคิดความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นการพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนในอีกระดับ ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชนที่ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการพัฒนารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพองค์รวม เพื่อการเรียนรู้และขยายพื้นที่การพัฒนาต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน และสังคม เพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเป็นไปตามนโยบายของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

Previous Article ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว
Next Article ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
2479