ข่าวทั้งหมด

การประชุมเชิงนโยบายส่วนกิจการเพื่อสังคม
Thanisorn Siriratunyu

การประชุมเชิงนโยบายส่วนกิจการเพื่อสังคม

ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนกิจการเพื่อสังคม รอบ 6 เดือน

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ และผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ติดตามผลการดำเนินงานของส่วนกิจการเพื่อสังคม รอบ 6 เดือน และผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานนำเสนอภาระงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคมให้ผู้บริหารพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับลักษณะการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Next Article การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Print
1074