ข่าวทั้งหมด

การนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Thanisorn Siriratunyu

การนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

นำเสนอภาพรวมโครงการ โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ โดย ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ และรศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร

Previous Article การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Next Article การประชุม ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และหัวหน้าโครงการ กับคณะทำงานตำบล
Print
572