ข่าวทั้งหมด

เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
Thanisorn Siriratunyu

เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

โดยกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และบุคลากรจากส่วนแผนและยุทธศาสตร์ และส่วนกิจการเพื่อสังคม

เข้าร่วมคณะทำงานด้านสื่อสารฯ ในงานเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ของกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อจ้างงานนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และบุคลากรในพื้นที่ จำนวน 60,000 คน ให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ

โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงวัตุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน และพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของตำบลแบบพุ่งเป้า

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ณ CMO Group : CREATIVE MANAGEMENT ORGANIZATION

Previous Article เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Next Article การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Print
588