ข่าวทั้งหมด

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Thanisorn Siriratunyu

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซึ่งได้รับมอบหมายนโยบายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ

1) เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

3) เพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเพิ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Previous Article การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการในลักษณะบูรณาการ) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563
Next Article การประชุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
753