ข่าวทั้งหมด

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการในลักษณะบูรณาการ)  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563
Thanisorn Siriratunyu

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการในลักษณะบูรณาการ) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563

ส่วนกิจการเพื่อสังคมจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการในลักษณะบูรณาการ)

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563

โดย รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคมเป็นประธานในการดำเนินการประชุม

พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ สรสัณห์ รังสิยานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม

เพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณฯ แก่ คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้แทน คณะ สถาบัน สำนัก หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Previous Article ประชุมเตรียมงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Next Article การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
729