ข่าวทั้งหมด

การประชุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Thanisorn Siriratunyu

การประชุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย วาระครบ 10 ปี ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ งานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย วาระครบ 10 ปี ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในฐานะ 8 ภาคีร่วมในการจัดงานสัมมนาวิชาการ "งานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" เพื่อให้การเตรียมงานรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทางมหาวิยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ อนุกรรมฝ่ายต่างๆ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13  มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ  ห้องประชุมเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร

 

Previous Article การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Print
724