ข่าวทั้งหมด

Thanisorn Siriratunyu

ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม  มีกำหนดจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 รุ่น

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563              

ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร จำนวน 50 ท่าน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเกิดแรงบันดาลใจ ในการมีจิตอาสาสำนึกรับใช้สังคม             

ตามแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่ชุมชน และพัฒนาร่วมกับชุมชน ในการต่อยอดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

สามารถดาวโหลดเอกสารแนบได้ด้านล่างครับ

Previous Article โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม
Next Article กิจกรรมงานปีใหม่ประจำปี พ.ศ.2563 Happy New Year 2020 SWU in Wonderland “ดินแดนมหัศจรรย์”
Print
1361