ข่าวทั้งหมด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม
Thanisorn Siriratunyu

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคมได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร  

เปิดโครงการสัมมนาโดย รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

เนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วยการสรุปผลการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง แก้ไขและนำไปเป็นแนวในการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

และกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Previous Article การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562
Next Article ขอเชิญบุคลากร มศว เข้าร่วมโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
1035