ข่าวทั้งหมด

นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก
Rasa Prasertsri

นิสิต มศว ลงสำรวจข้อมูลชุมชน จ.ตาก

วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 60 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จำนวน 60 คน ในโครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชน และสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน ลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านปูเต้อ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก เก็บข้อมูลในลักษณะการสังเกตุ สัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมกับกลุ่มอาชีพจำนวน 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ อาชีพขี่ช้างท่องเที่ยวป่า, อาชีพทอผ้า, อาชีพจักรสาน, อาชีพตัดผม และอาชีพทำน้ำพริกปะกากะยอ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำเสนอให้กับชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของชุมชนให้ดีขึ้น ชุมชนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดและเกิดการพัฒนาด้วยตนเอง หากชุมชนต้องการความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล การฝึกอาชีพ ทางโครงการฯ จะเป็นตัวกลางในการสานต่อความต้องการของชุมชน เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาสัมมาชีพชุมชน SWU374 กับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของ มศว ซึ่งนำมาเพื่อการพัฒนาอาชีพแก่ชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

Previous Article มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน
Next Article ส่วนกิจการเพื่อสังคม จัดทำ KPI ให้ตรงเป้าหมายปฏิบัติงาน
Print
2499