ข่าวทั้งหมด

การประชุมหารือร่วมกัน
Thanisorn Siriratunyu

การประชุมหารือร่วมกัน

การจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ “อโศกโมเดล”

การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง ผู้บริหารของบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะ “อโศกโมเดล” และงานกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2565 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ณ ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

Previous Article กิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
Print
271