ข่าวทั้งหมด

การประชุมส่วนกิจการเพื่อสังคม
Thanisorn Siriratunyu

การประชุมส่วนกิจการเพื่อสังคม

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ และผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

ติดตามการดำเนินงานโครงการของส่วนกิจการเพื่อสังคม และผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานนำเสนอภาระงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาและเป็นแนวทางในการปรับลักษณะการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานในปัจจุบัน

วันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 9C ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Next Article รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ U2T มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
283