ข่าวทั้งหมด

เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
Rasa Prasertsri

เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญวงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วย คณาจารย์ และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมบริการวิชาการ "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดสระแก้ว" ในวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จังหวัดสระแก้ว

Previous Article คณะกายภาพบำบัด มศว จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หัวข้อ โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข ปีที่ 3
Next Article พัฒนาศักยภาพวิชาชีพครูด้านผลิตสื่อการสอน หลักสูตร การสร้างเว็บไซด์ทางการศึกษา
Print
1867