ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

รับสมัครนิสิตจิตอาสาและบันทึกกิจกรรม

ตามที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน : ศึกษาความสุขมวลรวม อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปที่ 3 กิจกรรมครั้งที่ 3 อบรมการนำแผนสร้างความสุข สู่กิจกรรมร่วมกับชุมชน โดยกิจกรรมที่จะให้นิสิตได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น รวมถึงสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตในการทำงานร่วมกับชุมชน ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน 10 คน (คุณสมบัติดังแนบ) รับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2560

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้.-

Previous Article ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมฯ รุ่นที่ 1 ปี 2560
Next Article ประกาศรายชือบุคลากรเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมฯ รุ่นที่ 2 ปี 2560
Print
386