ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป นั้น

ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงขอให้หน่วยงาน/บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่สนใจเสนอโครงการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสระแก้ว(ทั้งจังหวัด) และจังหวัดนครนายก(ทั้งจังหวัด) และอาจขยายผลไปที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่ของ มศว เป็นฐาน (แล้วแต่กรณี) และโครงการที่หน่วยงานเสนอจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และส่วนกิจการเพื่อสังคมเน้นการบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการขยะ การพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”และขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วย

โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

 

และเสนอผ่านผู้บริหารหน่วยงานไปยังส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

Previous Article ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม
Next Article ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
Print
444