ข่าวทั้งหมด

Rasa Prasertsri

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ด้วยศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเงิน พัสดุ และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจหลักการเงินและพัสดุ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับนโยบาย และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมพัทยาดิสคัพเวอรี่บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนขอเรียนเชิญคณบดี / ผู้อำนวยการ รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม หัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่การเงิน และพัสดุ และผู้ที่สนใจทำโครงการ เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว ตามวันและเวลาข้างต้น โดยกรอกรายละเอียดตามแบบตอบรับที่แนบมา ส่งไปยังศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสมจิตต์ แก้วกัน เบอร์ 11396 หรือ นางสาวสิริพัฒน์ ชลคีรี เบอร์ 15669

Previous Article ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่นที่ 3
Next Article ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม รุ่น Admission
Print
468