ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม
Thanisorn Siriratunyu

ประชุมหารือกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social Engagement

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม เป็นประธานที่ประชุม รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม กล่าวถึงรายละเอียดโครงการชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบสาระสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social Engagement

และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบแนวทางและนโยบายการบริหารและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social Engagement ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

และเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

Previous Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก รอบที่ 3
Next Article ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
1097