ข่าวทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)
Thanisorn Siriratunyu

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (ปีที่ 3)

กิจกรรมที่ 1 บรรยายเรื่องการขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม

กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม, เกิดนวัตกรรม แนวทางการปฏิบัติการขอผลงานวิชาการแก่สังคมจากประสบการณ์จริง และส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยยื่นขอเสนอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยายกระบวนการเขียนขอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม โดย รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Previous Article การประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563
Next Article โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19
Print
1379